• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фінансова звітність

Звіт про використання коштів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансівУкраїни
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі 4 628 982 грн.
Чотири мільйони шістсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві грн.
(сума словами і цифрами)
Начальник відділу освіти Сумської районної державної адміністрації
(посада)
Н.В. Лобода
(підпис) (ініціали і прізвище)
14.01.2020
(число, місяць, рік) М.П.
КОШТОРИС
на 2020 рік
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
місто Суми, Сумського району, Сумської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Районний
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Сумської районної державної адміністрації
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) Терешківський НВК
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 4 534 192,00 94 790,00 4 628 982,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4 534 192,00 Х 4 534 192,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х - 94 790,00 94 790,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 94 790,00 94 790,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х 94 790,00 94 790,00
(розписати за підгрупами) Х - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х -
(розписати за підгрупами) Х - -
інші надходження, у т.ч. Х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) Х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) Х - -
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х - -
Х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 4 534 192,00 94 790,00 4 628 982,00
Поточні видатки 2000 4 534 192,00 94 790,00 4 628 982,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 705 973,00 - 3 705 973,00
Оплата праці 2110 3 037 683,00 - 3 037 683,00
Заробітна плата 2111 3 037 683,00 - 3 037 683,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 668 290,00 - 668 290,00
Використання товарів і послуг 2200 828 219,00 94 790,00 923 009,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 147 384,00 - 147 384,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 829,00 - 2 829,00
Продукти харчування 2230 120 000,00 94 790,00 214 790,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 121 922,00 - 121 922,00
Видатки на відрядження 2250 4 800,00 - 4 800,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 429 584,00 - 429 584,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 6 731,00 - 6 731,00
Оплата електроенергії 2273 91 730,00 - 91 730,00
Оплата природного газу 2274 - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 331 123,00 - 331 123,00
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1 700,00 - 1 700,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 700,00 - 1 700,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 - -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
Керівник
Л.М. Стриж
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / В.В. Нечитайло
начальник планово-фінансового підрозділу (підпис) (ініціали і прізвище)
14.01.2020
(число, місяць, рік)
М. П.***
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
філія Терешківський НВК за січень-червень 2020 р.
Показники грн.
Заробітна плата 1631335
Нарахування на заробітну плату 358894
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Оплата електроенергії 52631
Оплата водопостачання 694
Харчування 37273
Оплата інших енергоносіїв
Капітальний ремонт
Реконструкція
Оплата послуг (крім комунальних) 37531
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Відрядження 480
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку
філія Терешківський НВК за січень-листопад 2019 р.
Показникигрн.
Заробітна плата1966478,06
Нарахування на заробітну плату432625,17
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар73116,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2031,00
Оплата електроенергії44134,88
Оплата водопостачання1791,25
Харчування127946,11
Оплата інших енергоносіїв106155,22
Оплата за навчання кочегарів
Капітальний ремонт
Реконструкція
Оплата послуг (крім комунальних)58047,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31396,40
Відрядження2520,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку602,50
філія Терешківський НВК за січень-жовтень 2019 р.
Показникигрн.
Заробітна плата1734504,34
Нарахування на заробітну плату381590,95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар61905,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2031,00
Оплата електроенергії37455,84
Оплата водопостачання1791,25
Харчування105400,31
Оплата інших енергоносіїв82539,21
Оплата за навчання кочегарів
Капітальний ремонт
Реконструкція
Оплата послуг (крім комунальних)48951,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування17196,4
Відрядження1440
філія Терешківський НВК за січень-серпень 2019 р.
Показникигрн.
Заробітна плата1538087,96
Нарахування на заробітну плату338379,35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар61905,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2031,00
Оплата електроенергії32833,2
Оплата водопостачання1655,55
Харчування82413,31
Оплата інших енергоносіїв82539,21
Оплата за навчання кочегарів
Капітальний ремонт
Реконструкція
Оплата послуг (крім комунальних)47833,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування17196,4
Відрядження
За січень-березень 2019 року
Показникигрн.
Заробітна плата526529,77
Нарахування на заробітну плату115836,55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата електроенергії23654,6
Оплата водопостачання310,68
Харчування32955
Оплата інших енергоносіїв5675
Оплата за навчання кочегарів
Капітальний ремонт
Реконструкція
Оплата послуг (крім комунальних)26254,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Відрядження
За січень 2019 року
Показникигрн.
Заробітна плата134115,57
Нарахування на заробітну плату29505,43
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата електроенергії
Оплата водопостачання
Харчування1365
Оплата інших енергоносіїв
Оплата за навчання кочегарів
Капітальний ремонт
Реконструкція
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Показникигрн.
Заробітна плата1955281,61
Нарахування на заробітну плату430161,95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар59147,70
Оплата електроенергії41230,92
Оплата водопостачання1749,84
Харчування87669,24
Оплата інших енергоносіїв164737,05
Оплата за навчання кочегарів2925
Капітальний ремонт1288765
Реконструкція143062,53
Оплата послуг (крім комунальних)52556,36
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування1222

Терешківська філія за 11 місяців 2018 року

Заробітна плата 1785499,41
Нарахування на заробітну плату 392809,87
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 59147,70
Оплата електроенергії 35248,43
Оплата водопостачання 1399,87
Харчування 87669,24
Оплата інших енергоносіїв 164737,05
Оплата за навчання кочегарів 2925
Капітальний ремонт 1288765
Реконструкція 143062,53
Оплата послуг (крім комунальних) 50441,36
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 122243,01
Звіт про використання коштів з 01 січня по 30 листопада 2017 року
ПоказникиПланВикористання
Заробітна плата19088321672169
Нарахування на заробітну плату419943367877
Придбання медикаментів16001586
Придбання продуктів харчування206264148741
Харчування в пришкільному таборі2765027641
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
вогнегасники21501698
придбання господарчих товарів15641563,41
придбання канцелярських товарів28012800,88
сода кальцинована для господ. цілей750750
спец. одяг12371237
Оплата послуг (крім комунальних)
технічне обслуговування системи газопостачання18001683,44
відшкодування по перевезенню школярів45003672
поточний ремонт електрообладнання9907,749907,74
послуги по підключенню до мережі Інтернет70007000
поточний ремонт головного входу2500025000
Оплата енергоносіїв
водопостачання36753063
оплата електроенергії3000027510
оплата природного газу198000197952
оплата за придбання дров
Придбання основних засобів
проектор10464,710464,7
Проведені капітальні ремонти
Реконструкція котельні1350000382900
Кiлькiсть переглядiв: 65