• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Структура та органи управління

Територія обслуговування Терешківської філії

/Files/images/то.2.jpg

Структура та органи управління

ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ ТЕРЕШКІВСЬКОЇ ФІЛІЇ УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

4.1. Управління філією здійснюється Сумською районною радою, а управлінська діяльність системою освіти - відділом освіти Сумської районної державної адміністрації.

4.2. Безпосереднє керівництво філією здійснює завідувач філією. Завідувачем філією може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.3. Завідувач філією призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Сумської районної державної адміністрації за поданням директора опорного закладу та погодженням з Сумської районною радою. Призначення та звільнення заступників завідувача філією здійснюється директором опорного закладу за поданням завідувача філією.

4.4. Завідувач філією:

- здійснює керівництво педагогічним колективом філії, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю навчальних досягнень учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- здійснює контроль за проходження працівниками у встановлені терміни обов′язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов′язки працівників філії ;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, їх батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, органами державної влади, тощо;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на засіданні ради філії.

4.5. Завідувач філією є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління філії.

4.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи філії ;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності філії, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників філії;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників філії за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю філії.

4.8. Органом громадського самоврядування філії є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Положенням, який затверджений на загальних зборах. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт завідувача філією про здійснення керівництва філією, розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу.

4.9. У філії за рішенням загальних зборів (конференції) може бути створена рада філії, діяльність якої регулюється власним положенням, а також піклувальна рада, методичні об’єднання, комісії, положення, про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.10. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеню навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) працівників філії. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

4.11. Метою діяльності ради філії є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління філією;

- розширення колегіальних форм управління філією;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.12. Основними завданнями ради філії є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.13. Рада філії діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.14. Рада філії працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, власника, а також членами ради.

4.15. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту опорного закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації філії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету філії.

4.16. Очолює раду філії голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути завідувач філією та його заступники.

4.17. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою. Члени ради можуть вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності філії, пов′язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.18. Рада філії :

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи філії та здійснює контроль за його виконання;

- разом з адміністрацією філії здійснює контроль за виконанням положення про філію та статуту опорного закладу;

- затверджує режим роботи філії;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача філією та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загальної середньої освіти, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків (або осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в складних життєвих умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи філії;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.19. При філії за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.20. Члени піклувальної ради філії обираються на загальних зборах (конференції) працівників філії. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

4.21. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у філії;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної та оздоровчої бази філії ;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.22. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів ради в навчально-виховний процес без згоди Завідувача філією. У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.23. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.24. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради у семиденний термін доводяться до відома колективу філії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.25. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.26. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.27. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, завідуючого філією, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та оздоровчої бази філії ;

- залучати додаткові джерела фінансування філії ;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально - методичної бази філії ;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи філії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки ( особи, які їх замінюють), представники учнівського самоврядування.

4.28. У філії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно чинного законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 79